ภาพประกอบการเรียน :: สุนทรียศาสตร์ยุคคลาสสิก


เพลโต้ (Plato) นักปรัชญากรีก ยุคคลาสสิก ผู้สร้างทฤษฎีที่ว่า ศิลปะคือการเลียนแบบ (Art as Representation) หรือ ทฤษฎีการเลียนแบบ (Theory of Representation)